OBEC AWARDS รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.

เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภมพันธ์ 2556 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลจังหวัดเชียงราย ได้เข้าแข่งขันเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS โดยส่งเข้าในประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการ และผู้บริหารยอดเยี่ยมด้านวิชาการ ซึ่งก่อนที่จะเข้าแข่งในระดับชาตินี้ โรงเรียนได้เข้าแข่งขันไนระดับภาคและผ่านการคัดเลือกสู่ระดับชาติดังกล่าว